Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Plant saadjies van Hoop

Skriflesing: Rom 8:17-25 en 15:13

Boodskap:

Ons is onlosmaaklik verbind aan ons verlede. Jou verlede het ‘n invloed op jou hede, maar sekerlik nog belangriker is jou toekoms. Ons kan natuurlik nie in die toekoms leef nie, maar jou drome en ideale het ook ‘n invloed op jou hede. Dit gee vir jou hoop in die hede. Gaan lees gerus Heb 11:9-10, 13-16 en sien hoe Abraham se “toekoms” hom gemotiveer het in die hede om aan te gaan ten spyte van omstandighede. God het ook ‘n droom vir jou en het ook reeds jou “more” beplan. Jy moet toelaat dat dit wat Hy ook vir jou voorberei het jou lewe hier en nou positief beïnvloed.

Christelike hoop is die toekomsgerigtheid van ons geloof en geloof anker ons hoop in God. Die inhoud van ons hoop is om eendag deel van die nuwe hemel en aarde te wees, om ‘n verheerlikte liggaam te ontvang en ons plek in ons ewige tuiste in te neem. Dit moet ons lewe in die hede beïnvloed. Hierdie hoop wat in my leef moet my lewe soos suurdeeg infiltreer en my anders laat leef as die res van die wêreld. Huidige omstandighede mag nie ‘n finale sê oor jou lewe hê nie. Hoekom? Omdat jy Christelike hoop het. Kyk gerus na die onderstaande studiestuk en verdiep jou verder in hierdie onderwerp.

Gebed: Here, dankie vir die hoop wat in my leef.

Studiestuk:

 1. Wat is jou definisie van hoop?
 2. Lees Heb. 11:9-10, 13-16 en sien hoe hoop die hede beïnvloed.
 3. Lees 2 Kor 4:16-18. Vanuit die gedeelte sal jy sien hoe hoop op die toekoms jou hier anders moet laat leef.
 4. Lees ook 2 Pet 3:13-14. Hierdie gedeelte bevestig wat in 2 Kor 4:16-18 staan. Hoe kan jy dit jou eie maak?
 5. Dink na en gesels oor die volgende aanhaling: “Hoop is om die melodie van die toekoms te hoor. Geloof is om nou reeds op die maat daarvan te begin dans”
 6. Dink jy dit is moontlik om sonder hoop te leef?
 7. Gesels oor die volgende: “Geloof en hoop is twee kante van dieselfde muntstuk”
 8. Gesels oor die volgende stelling: “Where there is no faith in the future, there is no power in the present”
 9. Lees Rom 8:17-25 en 15:13. Wat leer jy uit die gedeelte oor hoop?
 10. Wat kan jy doen om jou hoop in die toekoms meer sigbaar in die hede uit te leef?

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

Ria Lourens
Marie Pretorius
Hugo Hamilton
Leon Brugman
Ronel Botha

 

Medelye word betoon met:

 • Andries Esterhuizen en familie na die afsterwe van Heleen.
 • Die familie van Alet Wolmarans

 

 

Skoolverwisselingskamp 2021 vir Graad 7’s

Klik hier om die aansoekvorm af te laai.

 

Klik hier vir meer besonderhede en aansoekvorm