Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Die Voortreflikheid van Jesus – Jesus, Moses en rus …

Boodskap:  Met 41 direkte aanhalings uit die Griekse vertaling van die Ou Testament, asook ‘n hele klompie indirekte sinspelings op Bybeltekste, kan daar geen twyfel wees dat die skrifte van Israel ‘n groot rol in Hebreërs speel om Christus se rol te verduidelik nie.

Vir die skrywer van Hebreërs is die Ou Testament nie maar net ‘n klompie belangrike tekste vanuit die gryse verlede nie; dit is die gesaghebbende woord van God wat steeds hier en nou lewend en kragtig is (Heb. 4:12). God se Woord is deurgaans aan die woord in Hebreërs, Die verlede is dus nou hede. Dieselfde God wat gister gepraat het, praat vandag nog (Heb. 1:1-2; 2:1-4; 3:5).

God se spreke deur Jesus het ‘n radikale nuwe fase in die geskiedenis, asook ‘n omwenteling van sy reddingspad ingelui. Teenoor die ou bedeling van Moses is Jesus die unieke Bouer van die nuwe bedeling (3: 1-6). En teenoor die vorige bedeling van die priesters, wie se offers geen blywende redding gewaarborg het nie, het Jesus die nuwe en enigste hoëpriester volgens die orde van Melgisedek, ‘n nuwe verbond tot stand gebring wat eenmalig vir altyd versoening bring.

Wanneer Israel se geskiedenis (by wyse van Moses, die priesterkultus, ens.) met Christus vergelyk word, blyk dit dat Hy oneindig meer is as diegene uit die geskiedenis wat gister en eergister die vlag van die godsdiens in Israel gedra het. Ook het Hy ‘n nuwe wyse van redding bewerkstellig wat die ou bedeling oorbodig verklaar. So sonder om die bediening van Moses te ontken, wys die skrywer dat Jesus is meer waardig as Moses.

In Heb. 3:-4:13 het ons ‘n tipe Midrash of uitgebreide verduideliking van die aanhaling uit Ps. 95:7-11. Na die beklemtoning van Moses in Hebreërs 3:1-6 bevind ons ons vanaf vers 7 te midde van die Israeliete in die woestyn.

Dit gaan nou oor God se “vandag” wat deur Israel in die woestyn geïgnoreer is, en wat nie met die lesers van Hebreërs mag gebeur nie. Eersgenoemdes het nie gehoor nie en toe nie die ware rus van God ingegaan nie. Eksodus 17 en Numeri 20, wat hier as bekend aan die lesers veronderstel word, verduidelik derhalwe hoe Israel in die woestyn rondgeswerf het, omdat hulle God se “vandag” misgeloop het (Heb. 3:12-19).

Die woord “rus”, verwys na ‘n stand van vrede en intieme verbinding wat bestaan in die verhouding tussen God en die mens. Jesus se verlossingswerk bring ons in verhouding met God. Jesus se verlossingswerk het dit moontlik gemaak dat ons verhouding met God weer herstel is en dat ons weereens die geestelike rus saam met God kan geniet. Die rus van gehoorsaamheid – Matt. 11:29: “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed”.

Die slegte voorbeeld van God se woestyngenerasie, wat ongehoorsaam aan God was, dien as die punt van die boodskap en as ‘n sterk aansporing aan die lesers van die Hebreërsbrief om nie hulle kans tot ‘n nuwe vandag deur hulle vingers te laat glip nie. Moet nie verlore raak in “ongebruikte tyd” nie. Gebruik die tyd wat God jou vandag gee!
“Die pad na die hel is geplavei met goeie voornemens”. Julle ken mos hierdie uitdrukking? Dit is ongetwyfeld waar. Hoeveel mense het nie al in die kerk goeie voornemens gemaak om anders te lewe, of om voor te begin, of om die Here heelhartig te dien nie, en daar het niks van gekom nie.

Die Hebreërskrywer vertel dat die Israeliete in die woestyn presies dieselfde fout gemaak het. In plaas daarvan dat hulle gedoen het wat God sê, het hulle hulle harte verhard. Die gevolg: veertig jaar se swaarkry in die woestyn. ‘n Reis wat ‘n paar maande moes duur, het lewenslange gevangenskap geword. Dit alles omdat hulle nie na God wou luister nie.

Heb. 3:13 sê ons moet mekaar daagliks aanspoor terwyl dit nog vandag is. Heb. 13:8 sê vir ons, Jesus Christus is onveranderd, Hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde.
Wat is die oplossing uit hierdie dilemma? Eenvoudig: Luister vandag nog na die Here! Moet nie uitstel nie. Wanneer die Here met jou praat, moet jy nie hardkoppig wees nie. Ook nie te besig nie. Ook nie te vol verskonings oor al jou tekortkominge nie. Vandag as jy die Here se stem hoor moet jy “ja” sê op sy roepstem.

Ons moet uit Israel se foute leer. Hulle het gesê: “Môre is nog ‘n dag”. En toe môre aangebreek het, het hulle weer gesê: “Môre is nog ‘n dag. Môre sal ons die Here dien en doen wat Hy vra.” Maar hulle het dit nooit gedoen nie.

Omdat Israel altyd ‘n verskoning gehad het as God met hulle gepraat het, het Hy op ‘n dag besluit: genoeg is genoeg. Daarom het Hy vir hulle gesê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Die poorte na die beloofde land het vir hulle toegegaan.

Vir die Here is daar net een tyd: vandag. Dit help nie om te wag dat ander gelowiges iets vir die Here begin doen voordat jy betrokke raak nie. Of totdat ‘n nuwe gemeentebou-program in werking tree, of daar ‘n beter prediker in jou kerk opdaag of jou besige program onder beheer is nie.

God se tyd is vandag! Hier en nou! Vandag vra Hy jou om te doen wat Hy sê! Vandag moet jy Hom deur jou woorde en dade groot maak!

Gebed: Here, lei ons hierdie week om te fokus op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof, mag ons deur ons fokus te skuif op Jesus, net weereens opnuut besef, wat dit is wat U van ons vra, wat dit is wat U vir ons gedoen het. Mag ons daarom gehoorsaam wees aan U roepstem, vandag en elke dag, dat ons ook in U rus kan ingaan. Amen.

Vir Bybelstudie oor die en verdere gedeeltes uit Hebreërs: www.ngnelspruitsuid.co.za

Knie-aksie:

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Leon Steenkamp
  • Hugo Hamilton
  • Louette Kok
  • Lettie Myburgh
  • Anette Barnard
  • Marietjie De Bruin

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit