15 November 2017


Boodskap vir die week

Tema: Rentmeesterskap van my geld

Teks: 2 Kor. 8 en 9

Boodskap: Almal van ons het geld nodig om te lewe, sommige meer as ander. Ons kan dus nie sonder geld nie. Billy Graham het gesê “Vertel my hoe jy dink oor geld en ek vertel jou hoe jy dink oor God”. Sommige mense kan nie genoeg van geld kry nie, ander dink weer dat geld en besittings die leemte binne hulle sal vul, maar tot op hede het geld nog nooit daardie leemte in iemand se lewe gevul nie. Die doel van geld is nie om die leemte te vul nie.

Jesus sê self in Matteus 6:24 dat niemand God en Mammon kan dien nie. Jy kan net een van die twee Here in jou lewe maak. Om ‘n rentmeester van jou geld en besittings in God se oë te wees vra van jou ‘n bepaalde manier van dink en optree. Hou in gedagte dat as jy jou 10e vir die kerk gegee het of vir God gegee het dan beteken dit nie dat jy met die 90% wat oorbly kan maak wat jy wil nie. Jy moet steeds vir God vra hoe jy dit ook moet bestuur. ‘n Rentmeester is immers iemand wat sy Eienaar se wil gehoorsaam. ‘n Rentmeester is iemand wat homself eers vir God gee voordat hy vir ander gee (kyk 2 Kor. 8:1-5). ‘n Rentmeester is iemand wat omdat hy homself eers vir God gegee het dan kan hy vreugdevol gee. ‘n Rentmeester gee dus met die regte gesindheid (2 Kor. 9:7). ‘n Rentmeester gee ook nie om self die eer te ontvang nie, maar sodat God die eer moet kry (2 Kor. 9:10-13). Laastens moet jy as rentmeester onthou dat jy ook rekenskap moet gee oor hoe jy jou geld en besittings bestuur (Rom. 14:12).

Gebed: Dankie Vader dat U ook besittings en geld aan my toevertrou het. Help my om dit te bestuur soos U wil. Amen.

 

Van alle onderwerpe in die Bybel word die 2de meeste na geld verwys … meer as 2000 keer. Dit is dus ‘n belangrike onderwerp en die Bybel gee baie goeie riglyne daaroor. Geld speel ‘n baie groot rol in ons almal se lewens en in die ekonomie van die wêreld. Dit is dus ‘n saak wat nie vermy kan word nie. Dit is vir God baie belangrik hoe jy as rentmeester met jou finansies omgaan.

 1. Hoe dink jy maak ‘n mens, as gelowige, van finansies ‘n positiewe saak? (hou die volgende in gedagte as jy hieroor met ander gesels…eerlikheid, omgee, tiendes, goeie rentmeester)
 2. Bespreek die volgende: “My goed en my geld is God sin”
 3. As ek ‘n R1000 het en ek gee ‘n 10e vir God (R100), wie se geld is die R900 wat oorbly?
 4. Kan ek met die R900 maak soos ek goed dink of behoort die R900 ook aan Hom? (Ps. 24:1-2).
 5. Hoekom sê Jesus in Matt. 6:24 dat ons nie God en Mammon saam kan dien nie?
 6. Wees eerlik: Waar staan jy vandag met jou finansies? Beheer jou geld jou?
 7. Hoe dink jy word geld ‘n god in jou en my lewe?
 8. Wat mag ‘n Christen nie met geld doen nie?
 9. Wat is jou siening oor die volgende sake?
  1. Dobbelary
  2. Skuld maak
 10. Hoe noodsaaklik is dit om ‘n tiende vir die Here te gee?
 11. Lees die volgende gedeelte en dink na daaroor: 2 Kor. 9:6-15
 12. Watter belangrike beginsels sien jy raak vanuit die gedeelte?
 13. Wie word geëer deurdat ons goeie rentmeesters van ons finansies is?

Eredienste

 • 08:30 – Oggenddiens
 • 18:00 – Koinonia byeenkoms

Vleisfees was ‘n FEES!

Die Vleisfees wat op 3 November plaasgevind het, was inderdaad ‘n fees!  Gemeentelede het lekker saam gekuier, geëet en het ook die geleentheid gehad om goeie gehalte vleissnitte teen uiters bekostigbare pryse te bekom.

Die opbrengs beloop R89 630, wat die vetkoekverkope vroeër die jaar, insluit.

Aan elkeen wat tot hierdie geleentheid ‘n bydrae gelewer het, sê ons baie dankie!

Hiermee ‘n paar foto’s van die geleentheid.

Baie geluk aan ons Jeugwerker, Johan Koen!

Baie geluk met jou legitimasie in die NG Kerk, Proponent Johan Koen. Mag die Here kragtig deur jou werk en jou bediening seën.

 

Ons vertrou dat die week – of liewer dit wat daarvan oor is – vir jou baie geseënd sal wees.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.